Cene soba - hotel Tri O Kragujevac

TIP SOBE

Jednokrevetna

Dvokrevetna

Francuski ležaj (jedna osoba)

Francuski ležaj (dve osobe)

Jednokrevetna

Francuski ležaj (dve osobe)

DEO HOTELA

Glavni deo

Glavni deo

Glavni deo

Glavni deo

Depadans

Depadans

CENA RSD

3.000,00

4.400,00

3.500,00

4.400,00

2.300,00

3.700,00

*Cena doručka iznosi 400,00 dinara
*Cene su izražene po osobi dnevno.
*Boravišna taksa je 70,00 dinara po osobi dnevno.
*Obavezno osiguranje iznosi 30,00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.
*Cena koja je istaknuta je na nivou noćenja sa doručkom.

 

Cene bez doručka su:

TIP SOBE

Jednokrevetna

Dvokrevetna

Francuski ležaj (jedna osoba)

Francuski ležaj (dve osobe)

Jednokrevetna

Francuski ležaj (dve osobe)

BROJ SOBA

Glavni deo

Glavni deo

Glavni deo

Glavni deo

Depadans

Depadans

CENA RSD

2.100,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

1.800,00

3.000,00

*Cena doručka iznosi 300,00 dinara

*Cene su izražene po osobi dnevno.
*Boravišna taksa je 70,00 dinara po osobi dnevno.

*Obavezno osiguranje iznosi 30,00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.
*Cena koja je istaknuta je na nivou noćenja sa doručkom.

 

Cene soba - apartmani Tri O Topola

Dnevni odmor

 • 2.500,00 RSD (po osobi)

Trokrevetni apartman

 • 3.000,00 RSD (cena po osobi)
 • 2.800,00 RSD (cena po osobi,ukoliko apartman koriste dve osobe)
 • 2.600,00 RSD (cena po osobi, ukoliko apartman koriste tri osobe)

*Boravišna taksa je 70,00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.

Boravišnu taksu ne plaćaju:

 • Deca do 7 godina starosti.
 • Lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije.
 • Osobe sa invaliditetom, sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi  prve do pete grupe, civilizovani invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica  obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u  razvoju, kao i pratilac navedenih osoba.
 • Učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za  smeštaj, radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu Ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu, za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa  nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učenici republičkih i regionalnih takmičenja.
 • Strani državljani, koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima  oslobođeni plaćanja takse.
 • Lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj, duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7-15 godina.

Plaćanje se vrši na sledeći način:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama
 • Cekovima građana
 • Preko računa na tekući račun Hotela Tri ”O”.

UPRAVA HOTELA TRI O